ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH
w Gdyni
Strona główna arrow Dla kandydatów
ul. Morska 77, 81-222 Gdynia tel. (058) 621 61 92
NABÓR
Napisał Administrator   
sobota, 08 marzec 2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH
w Gdyni
ogłasza NABÓR na nowy rok szkolny 2014/2015 do:

TECHNIKUM Nr 4  o 4 - letnim cyklu kształcenia:

Proponowane zawody: 

                   - technik obsługi turystycznej

                   - technik organizacji reklamy

SZKOŁA POLICEALNA Nr 3  o rocznym cyklu kształcenia:

w zawodzie:

                   - florysta

Informacje dodatkowe:

- logowanie do Systemu Rekrutacji Elektronicznej na stronie:
  (będzie dostępne zgodnie z terminarzem rekrutacji)

   nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

- szczegóły dotyczące sposobu przeliczania na punkty ocen i osiągnięć 

  Podczas rekrutacji w naszej Szkole przeliczeniu na punkty podlegają oceny
  z następujących przedmiotów:
                            język polski, 
                            
matematyka,
                            język obcy,
                            informatyka

(na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015).

 OFERTA EDUKACYJNA w ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWYCH

W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy następujące klasy pierwsze:


W Technikum Nr 4:

KLASA „TOR” – Technik organizacji reklamy
KLASA ”TOT” – Technik obsługi turystycznej

W  Szkole Policealnej Nr 3:

          KLASA "F" - florysta           

REKRUTACJA do klas pierwszych Technikum Nr 4 w ZSU w Gdyni
w roku szkolnym 2014/2015

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
1. Do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015 obowiązuje
    Elektroniczny System Naboru.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej mają kandydaci z największą
    liczbą punktów.
3. W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:
    a) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin 
        zastępczych, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
    b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którymi ustalono
        indywidualny programu lub tok nauki,
    c) kandydaci legitymujący się opiniami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
        stwierdzającym ograniczone możliwości wyboru przez kandydata kierunku kształcenia,
    d) kandydaci z większa sumą punktów z obu części egzaminu gimnazjalnego,

II. Kwalifikacje kandydatów do klasy I
Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego jest świadectwo
ukończenia szkoły gimnazjalnej.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu
    o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów 
    możliwych do uzyskania - 100) - wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej
    przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnożony przez 0,2 pkt.

2. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
    z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych
    dla danego oddziału oraz inne osiągnięcia ucznia (maksymalna liczba możliwych
    do uzyskania punktów - 100)
:
    Przedmioty wybrane w ZSU do punktacji to: 
                                                           
język polski, 
                                                            matematyka, 
                                                            język obcy, 
                                                            informatyka,

    według następującej zasady:
                                             - celujący - 17 punktów
                                             - bardzo dobry - 14 punktów
                                             - dobry - 12 punktów
                                             - dostateczny - 8 punktów

     Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ZSU obowiązkowych
     zajęć edukacyjnych w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 68 punktów, 
     a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 
     które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 32 punkty.

3. Za inne osiągnięcia szkolne:
    a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
    b) za udział w konkursach w tym:
        - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów
        - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów
    c) osiągnięcia sportowe i artystyczne
        - I - VI miejsca na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów
        - I - III miejsca w województwie - 5 punkty
        - I - III miejsca w powiecie - 4 punkty
    d) za zajęcie od I - V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych
        konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
        - 5 punktów
    e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
        (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność np. w domach opieki, hospicjach,
        świetlicach środowiskowych itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien
        przekraczać 24 godz)
- 5 punków
        lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty

Liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e
sumuje się przy czym w punktach b i c wybiera
się najwyższe osiągnięcie.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
    o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od zawartych
    kryteriów w Statucie ZSU.

III. Terminy rekrutacji:

- Składanie dokumentów od 15 maja 2014 do 23 czerwca 2014,

- Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania
  do innej szkoły do 26 czerwca 2014 r.

- Dostarczanie do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii 
  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  od 27 czerwca 2014 do 1 lipca 2014 do godz. 12.00.

- Ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły 3 lipca 2014 r.
  do godz. 12.00.

- Od  3 lipca 2014 od godz. 12.00 do 7 lipca 2014 do godz. 12.00 - potwierdzenie woli 
  podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
  gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

- 8 lipca 2014 do godz. 12.00 - ogłoszenie przez Dyrektora listy przyjętych do szkoły.

- Od  8 lipca 2014 od godz. 12.00 do 10 lipca 2014 do godz. 15.00 - rekrutacja
   uzupełniająca 

11 lipca 2014 do godz. 12.00 - ogłoszenie przez Dyrektora listy przyjętych w szkołach,
   które nie dokonały naboru 8 lipca 2014.

Kandydaci przyjęci do klasy I powinni złożyć następujące dokumenty
(oprócz dokumentów wymaganych w trakcie rekrutacji elektronicznej):
Odpis aktu urodzenia
2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
Karta zdrowia z kartą szczepień
Karta informacyjna z macierzystej szkoły
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym 
  zawodzie 


Podstawa prawna:

art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 

art. 22 ust. 2, pkt. 8 ustawy o systemie oświaty

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r., Nr 126, poz. 1041)

Zarządzenia nr 4/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.02.2014 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów
 szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka
polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015,

Statut ZSU 

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 14 marzec 2014 )